Základní informace o varroáze

Proč kontrolovat varroázu?

Jestliže bude varroáza ve včelstvu nekontrolována, může dojít až k úhynu včelstva. Včelstva mohou žít s varroázou a i v oblastech, kde je varroáza rozšířena, minimálně však musí být v každém včelstvu potlačována.

Jak zjistit přítomnost varroázy?

První řade je potřeba zjistit jestli vaše včelstva jsou opravdu varroázou napadena. Proto je nezbytné vědět, jak Kleštík včelí vypadá a odlišit jej od savečky úlové (Melittiphis alvearius), která se sice může také vyskytovat v úlu, ale není parazitem. Savečka úlová se živí převážně pylem a je menší než Kleštík včelí. Jejich barva je však podobná.

Samičky kleštíka včelího jsou viditelné pouhým okem. Jsou příčně oválné, široké 1,5-1,9 mm a dlouhé 1,1-1,5 mm. Zpočátku jsou žlutobílé, později červenohnědé až hnědé. Jsou lesklé. S fyziologickým dozráváním se u nich vyvine hnědý a tvrdý hřbetní štít. Nečlánkovaný hřbetní štít plně překrývá čtyři páry noh a ústní ústrojí.

Samečci kleštíka jsou velcí 0,8 mm a jsou šedobílí s měkkou pokožkou. Jejich tělo je okrouhlé.

klestikDospělá samička kleštíka na včele

Jak správně hledat varroázu v úlech?

Základním problémem je u většiny případů pouhá vizuální kontrola včelstva. Kleštík včelí se může skrývat v místech kam jen tak včelař neuvidí jako například na břichu včely, apod. Vizuální kontrolou je pak těžké odhalit slabé zamoření včelstva.

Jaký způsob pro zjišťování varrázy zvolit?

Varroázu můžete zkontrolovat několika způsoby. Mezi ty nejčastější a osvědčené patří kontrola spadu. Dále se také používá „mytí“ vzorku včel v mýdlové vodě nebo metoda cukrováním.

Kdy byste měli léčbu včelstva proti varroáze?

V první řadě je v České republice preventivní léčba varroázy nařízena státem. Konkrétně pak Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, předpis č. 299/2003 Sb.

Pokud jste neměli hlášenou varroázu v oblasti, kde máte své stanoviště a objevíte varroázu ve vašem včelstvu, bude spad pravděpodobně do 20 kleštíků na úl. Není to nic kritického, ale dalších letech už počty mohou být mnoho násobě větší, proto důležité zpozornět a nepodceňovat léčbu v dalších měsících, stejně tak jako další kontroly. Důležité je pak zahrnout do léčby také ostatní včelstva daného stanoviště a nespoléhat se jen na kontrolní postupy, které ve skutečnosti neléčí, ale pouze kontrolují.

Na podzim je velmi důležité včely zaléčit dostatečně. V úlech již není med, který bude použit pro výživu lidí, tedy nehrozí jeho znehodnocení. Řádnou léčbou tak zajistíte zdraví včel jak přes zimu, ale i po celý následující rok, především pak v době snůšky medu.

Jaké přípravky pro léčbu použít?

Vzhledem k tomu, že produkty včely medonosné slouží k výživě lidí, je včela dle zákona o veterinární péči 166/1999 Sb. v platném znění, zařazena mezi hospodářská zvířata. To znamená, že pro léčbu v České republice mohou být k léčbě používány pouze registrované léčivé přípravky.

Schvalování léčiva přitom není jednoduchý proces. Samotný schvalovací proces trvá necelý rok a schvaluje jej Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Pro samotné schválení je však nutné doložit mnoho dokumentů a testů, které léčivo musí projít, než je sváleno pro použití na Včele medonosné.

Pokud používáte léčivo, které není schváleno pro léčbu varroázy, dopouštíte přestupku. Pokud však léčíte přípravkem, který dle zákona nespadá do vyhrazených léčivých přípravků, nemusí být jeho účinnost vysoká pro řádné potlačení varroázy.

Jak zjistíte, že zvolený přípravek byl účinný?

Po ukončení léčby provedete stejné metody jako při zjišťování přítomnosti varroázy ve včelstvu. Pokud bude ve spadu mnoho Kleštíků včelích, je nutné léčbu zopakovat po dohodě výrobcem nebo distributorem léčiva. Vždy postupujte dle příbalové informace!

Jak můžeme minimalizovat rezidua léčiv v úlu?

Každé registrované léčivo muselo projít testování účinku. Mimo jiné jsou testovány také rezidua v medu vosku, aj. Na základě těchto testů pak vzniká příbalová informace. To znamená, že minimalizovat rezidua lze především dodržováním těchto návodů.

Jak se vyhnout zvýšení odolnosti roztočů na léčbu?

Může se stát, že se varroáza stane proti léčivům odolná resp. odolnější. Tento návyk lze velmi snadno eliminovat tím, že budete používat v průběhu roku léčiva s jinou účinnou látkou. V podstatě by měli stačit 2 různé účinné látky za rok, které budete střádat. Dále je pak nutné neponechávat léčiva v úlu déle, než je opravdu nutné. Vždy postupujte podle příbalové informace.

 CO (ne) dělat?

Zahrnout do vašeho včelaření pravidelnou kontrolu včelstev na varroázu Lečte pravidelně včely dle předepsáno nařízení vlády

 

Nepodceňujte přítomnost roztočů v úlu.

 

Letní med vytáčejte co možná nejdříve, aby jste měli čas připravit včelstva na léčbu.

 

Dodržujte vždy příbalovou informaci léčiva.

 

Vyberte si vhodný způsob léčby k potlačení varroázy a ten dodržujte.

 

Střídejte účinnou látku léčiva minimálně 2x za rok.

 

Odevzdávejte vzorky roztočů do laboratoře Veterinární správy pro testování.

Spoléhat se pouze na vizuální kontrolu včelstev. Ignorovat přítomnost kleštíka v úlu jen proto, že si myslíte, že je vaše včelstvo dostatečně silné.

 

Vytáčet med v létě (poslední snůška) pozdě a pak řešit jak zaléčit.

 

Používat na potlačení varroázy neschválené přípravky.

 

Myslet si, že můžete včelařit bez kontrol na varroázu.

 

Léčit včely na varroázu, když máte med pro lidskou spotřebu v úlu.

 

Ponechat léčivo v úlu déle, než je uvedeno na příbalové informaci léčiva.

 

 

 

Mějte na paměti, že i napadané včelstvo varroázou může vypadat naprosto zdravě. Tento fakt vás může uvést do falešného pocitu bezpečí. Když se ale populace roztočů rozrostou, může dojít náhle k úhynu celého včelstva. Toto je hlavním důvodem, proč včelaři přicházejí o svá včelstva.